Hexagramas: el significado de las 64 cartas del Iching

¿Qué significan los 64 hexagramas?

Oráculo del Iching
Oráculo chino gratuito
Hexagrama número 62
 
   

62  Pequeño test


Resumen:

Intenta simplificar las cosas para esclarecer la ruta hacia proyectos más ambiciosos.

La línea 1 de este hexagrama es un 6:

No sobrepases tu nivel de autoridad. Comprende bien tu posición.

La línea 2 de este hexagrama es un 6:

Cuando sea necesario, acepta las responsabilidades suplementarias sin quejarte. Sírvete de estas oportunidades para demostrar tu talento.

La línea 3 de este hexagrama es un 9:

No actúes por encima de tu rango.

La línea 4 de este hexagrama es un 9:

No sobrepases tu nivel de autoridad, ya que tendrías problemas.

La línea 5 de este hexagrama es un 6:

Actúa rápidamente para resolver los problemas que te conciernan.

La línea 6 de este hexagrama es un 6:

Sobrepasar tus límites tendrá consecuencias serias.

64 hexagramas table

Haga clic en el nombre debajo del hexagrama

 1.Qian 2.Kun 3.Tun 4.Meng 5.Xu 6.Song 7.Shi 8.Bi
 9.Xiao
    Chu
10.Lu 11.Tai 12.Pi 13.Tong
     Ren
14.Da
     You
15.Qian 16.Yu
 17.Su    18.Gu 19.Lin 20.Guan 21.ShiHe 22.Bi 23.Bo 24.Fu
 25.Wu
  Wang
26.Da
    Shu
27.Yi 28.Da
     Guo
29.Kan 30.Li 31.Xian 32.Heng
 33.Tun 34.Da
Zhuang
35.Jin 36.Ming
     Xi
37.Jia
     Ren
38.Kui 39.Jian 40.Jie
 41.Sun    42.Yi 43.Guai 44.Gou 45.Cui 46.Sheng 47.Kun 48.Jing
 49.Ge 50.Ding 51.Zhen 52.Gen 53.Jian 54.Gui
     Mei
55.Feng 56.Lu
 57.Xun 58.Dui 59.Huan 60.Jie 61.Zhong
     Fu
62.Xiao
     Guo
63.Ji
     Ji
64.Wei
     Ji