Hexagramas: el significado de las 64 cartas del Iching

¿Qué significan los 64 hexagramas?

Oráculo del Iching
Oráculo chino gratuito
Hexagrama número 6
 
   

6  Litigios


Resumen:

No utilizar la fuerza ni iniciar ningún tipo de conflictos. Busca compromisos. / Do not be forceful or start fights of any kind. Find compromises.

La línea 1 de este hexagrama es un 6:

Expón tu causa en público y no en los tribunales.

La línea 2 de este hexagrama es un 9:

No te impliques en batallas que no puedes ganar.

La línea 3 de este hexagrama es un 6:

Construye tu propia empresa. Olvídate de las relaciones inestables.

La línea 4 de este hexagrama es un 9:

Evita los conflictos con los irracionales y los tramposos

La línea 5 de este hexagrama es un 9:

Haz valer tus puntos de vista y espera reacciones positivas.

La línea 6 de este hexagrama es un 9:

Experimentarás dificultades a corto plazo. Sé paciente.

64 hexagramas table

Haga clic en el nombre debajo del hexagrama

 1.Qian 2.Kun 3.Tun 4.Meng 5.Xu 6.Song 7.Shi 8.Bi
 9.Xiao
    Chu
10.Lu 11.Tai 12.Pi 13.Tong
     Ren
14.Da
     You
15.Qian 16.Yu
 17.Su    18.Gu 19.Lin 20.Guan 21.ShiHe 22.Bi 23.Bo 24.Fu
 25.Wu
  Wang
26.Da
    Shu
27.Yi 28.Da
     Guo
29.Kan 30.Li 31.Xian 32.Heng
 33.Tun 34.Da
Zhuang
35.Jin 36.Ming
     Xi
37.Jia
     Ren
38.Kui 39.Jian 40.Jie
 41.Sun    42.Yi 43.Guai 44.Gou 45.Cui 46.Sheng 47.Kun 48.Jing
 49.Ge 50.Ding 51.Zhen 52.Gen 53.Jian 54.Gui
     Mei
55.Feng 56.Lu
 57.Xun 58.Dui 59.Huan 60.Jie 61.Zhong
     Fu
62.Xiao
     Guo
63.Ji
     Ji
64.Wei
     Ji